Upravit stránku

IGP + HGP

Firma se zabývá prováděním inženýrsko-geologických a hydrogeologických průzkumů v České republice.

Zpracovatelem průzkumných i dalších souvisejících prací je majitel firmy RNDr.Roman Vybíral, který je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze oborů hydrogeologie a inženýrská geologie a od roku 1983 bez přestávky v obou oborech pracuje.

RNDr. Roman Vybíral je dle platných zákonů ČR oprávněn k uvedeným činnostem, neboť je držitelem Živnostenského listu č.j. 00/1461/01/F/BIT, ev. č. 250500-46206-00 s předmětem podnikání Geologické práce ze dne 2.3.2001 a Osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech hydrogeologie a inženýrská geologie dle Rozhodnutí MŽP ČR č.j. 1502/660/21184/05 poř. č. 1996/2005 ze dne 3.11 2005. Identifikační číslo OSVČ je 127 970 57.


Inženýrská geologie - Geotechnika

je souhrn geologických poznatků, používaných při řešení praktických úkolů ve stavebnictví. 
Inženýrsko-geologický (IG), někdy také, i když chybně, označený jako geotechnický průzkum (geotechnika), je základním podkladem pro stavební inženýry - především statiky, kteří dle ověřeného geologického profilu průzkumnou sondáží rozhodují o způsobu založení a navrhují základové í konstrukce.

Inženýrsko-geologické průzkumy, které řeší firma, se týkají především základových resp. IG poměrů pozemních staveb, liniových staveb, zemních těles, stabilitou svahů, stabilitou stěn základových jam … Významnou součástí inženýrsko-geologického průzkumu je mimo stanovení geomechanických parametrů zemin a hornin také určení jejich rozpojitelnosti resp. těžitelnosti. Důležitou informací o základových poměrech každé stavby jsou údaje o vlivu podzemní vody na základové konstrukce. V neposlední řadě IG průzkumy obsahují i návrhy úpravy základové půdy.

Zpracovatel inženýrsko-geologického průzkum se významnou měrou podílí na celé řadě stavenišť, kde se vychází z principu vyrovnané bilance, na výběru zemin vhodných do násypových těles, na návrhu úpravy podloží násypů i podmínečně vhodných zemin do násypů a na kontrolách provádění násypů s pomocí terénních geotechnických metod – například zatěžovacích zkoušek. Spolu s dalšími aktivitami v průběhu zemních prací (přebírky základové půdy plošných základových konstrukcí i kontroly paty pilot při hlubinném založení, návrhy odvodnění staveniště, přetřiďování rozpojitelnosti zemin a hornin ..) lze uvedené činnosti zahrnout do inženýrsko-geologického, zkráceně do geologického jindy také geotechnického dozoru, který se v posledních cca 15 letech ve stále větší míře při zemních pracích a při zakládání staveb uplatňuje. Inženýrský geolog – obecně vzato - má při uvedených činnostech nezastupitelné místo. Klasický stavební dozor jej nemůže, zvláště ve složitějších případech nahradit.

Hydrogeologie

jako vědní obor především objasňuje přírodní proměnlivý režim podzemních vod, řeší i umělé zásahy do přírodního režimu a vyslovuje předpoklady pro jeho usměrnění.

Hydrogeologické průzkumy, které řeší firma, se soustředí pouze na některá odvětví širokého oboru hydrogeologie, a to na relativně jednoduchou, ale důležitou problematiku týkající se likvidace předčištěných odpadních vod z individuální výstavby i srážkových vod vsakováním do nenasycené zóny horninového prostředí, na ověření možnosti jímání podzemní vody především pro individuální spotřebu a na ověření míry znečištění hydrogeologické struktury.

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti