Upravit stránku

Dle platného Vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) lze odpadní vody vsakovat do nenasycené zóny horninového prostředí pouze z individuální výstavby (rodinné domy a rekreační objekty).

Vzhledem k tomu, že na nových parcelách určených k této výstavbě, ale i v řadě míst, kde probíhají rekonstrukce rodinných domů, často neexistuje možnost napojení na obecní či městskou kanalizaci, nezbývá nic jiného než využít platného Vodního zákona a za určitých podmínek (trvale vyhovující předčištění odpadních vod, propustnost horninového prostředí, dostatečně hluboko zaklesnutá hladina podzemní vody, vodní zdroje mimo směr hydraulického spádu od vsakovacího prostoru …) vsakovat předčištěné odpadní vody.

Dalším předpokladem je, že na předmětné lokalitě se nenachází dostatečně vydatná povrchová vodoteč, do které by správce toku a vodohospodářský orgán povolil přímé vypouštění předčištěných odpadních vod.

Jestliže jsou uvedené podmínky nesplnitelné, je nutné buď smířit se s nepropustnou jímkou a počítat s vysokými náklady spojenými s vyvážením odpadních vod, nebo vyhlédnout si jiný pozemek. Samozřejmě, že existuje i možnost dohody s dobrými sousedy o věcném břemeni, kdy nepropustné potrubí vede přes jejich pozemky a odpadní vody se vsakují v příhodnějších místech. I zde samozřejmě platí výše uvedené podmínky.

Proto vřele všem novým stavebníkům doporučuji, aby dříve, než si koupí pozemek pro výstavbu rodinného či individuálního rekreačního bydlení, si v první fázi zajistili přinejmenším předběžné informace od hydrogeologa o hydrogeologické struktuře a od inženýrského geologa (v mém případě v jedné osobě) o základových poměrech (viz inženýrská geologie).

Sondážní práce pro ověřování mělké kvartérní HG struktury pro dané účely je nejvhodnější realizovat s pomocí traktorových bagrů typu JCB, CASE, Caterpillar, MF ..., které má ve svém arzenálu většina firem provádějících zemní práce. V rámci nižší ceny za HGP a pro zvýšení fyzické kondice objednatele často přistupujeme k variantě ručně kopaných sond, z jejichž dna pak provádím ruční zarážené sondy tzv. sondýrkami.


HG průzkumy pro vodní zdroje

Z mnoha důvodů majitelé stávajících, nových i projektovaných rodinných domů i rekreačních objektů počítají buď s kombinací zásobení vodou z obecního vodovodu a s čerpáním podzemní vody na svém pozemku, nebo dokonce sázejí na totální nezávislost na veřejném vodovodu.

Mnohé obecní a městské úřady, ale i firmy požadují posílení svých vodních zdrojů a také se snaží jít cestou využití podzemní vody.

Možností, jak získat podzemní vodu, je několik. Je samozřejmé, že podstatný je účel – tedy zda se jedná o vodu pitnou či užitkovou.

V uplynulých dvou desetiletích a zvláště v poslední době jsou velmi frekventované vrtané studny. V závislosti na hydrogeologické struktuře a morfologii terénu lze využít i klasické kopané studny, záchytné pramenní jímky, jímací zářezy s akumulačními jímkami, břehovou či umělou infiltraci... Někdy se využívá i kombinace uvedených variant.

Před rozhodnutím, jaký způsob jímání (exploatace) podzemní vody je nejvhodnější, je nutné na předmětné lokalitě posoudit přírodní poměry včetně hydrogeologické struktury.

V případě, že výsledek prací bude směřovat k vrtané studni, musí hydrogeolog nejprve vypracovat Projekt průzkumného hydrogeologického vrtu. Jestliže již v této fázi je zřejmé, vrt bude hlubší než 30m, Projekt hydrogeologického (HG) vrtu je nutno dle platných předpisů odevzdat na příslušné instituce (Krajský úřad – odbory životní prostředí k souhrnnému stanovisku, Obvodní Báňský úřad k vyjádření). Většinou se předává i na příslušný stavební a vodoprávní úřad.

Teprve potom je možné, aby odborná firma provedla vrtné práce včetně vystrojení HG vrtu, na kterém se provádějí hydrodynamické (čerpací a stoupací) zkoušky a k laboratorním rozborům se odebírá podzemní voda. Výsledky jsou zpracovány do konečné verze hydrogeologického průzkumu a v případě, že jsou příznivé, může jej vodohospodářský orgán po provedení projektové dokumentace vrt legalizovat na vodní zdroj. V případě hromadných vodních zdrojů se vždy stanovují pásma jejich ochrany, u individuálních vodních zdrojů to většinou není pravidlem.

Cílené HG průzkumy pro další uvedené varianty jímání podzemní vody se většinou provádějí tehdy, když je již v první fázi zřejmé, že mohou být pozitivní.


Průzkumy pro ověření znečištění hydrogeologické (HG) struktury

Již v letech 1984 – 1989 a samozřejmě i po roce 1989 jsem prováděl a až dodnes provádím cílené hydrogeologické průzkumy, které se týkají rizika eventuálního budoucího znečištění HG struktury (podzemní vody i horninového prostředí) provozem projektovaných objektů či areálů. Informace o riziku znečištění jsou v některých případech, i když ve stručnosti, obsaženy také v inženýrsko-geologických průzkumech při řešení střetu zájmů.
Před nákupem pozemků určených k výstavbě obytných souborů, průmyslových objektů a areálů se již od počátku 90.let 20. století prováděly hydrogeologické průzkumy, jejichž úkolem bylo ověřit znečištění hydrogeologické struktury, které mohlo být způsobeno předchozí činností. Tyto průzkumy v podobě posuzování tzv. staré ekologické zátěže se provádějí doposud, i když v menší míře, neboť většina areálů je již prodána.
Před nákupem pozemků určených k výstavbě obytných souborů, průmyslových objektů a areálů se již od počátku 90.let 20. století prováděly hydrogeologické průzkumy, jejichž úkolem bylo ověřit znečištění hydrogeologické struktury, které mohlo být způsobeno předchozí činností. Tyto průzkumy v podobě posuzování tzv. staré ekologické zátěže se provádějí doposud, i když v menší míře, neboť většina areálů je již prodána.
Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti