RNDr. Roman Vybíral

Dlouhá 389
463 12 Liberec 25
Czech Republic

mobil: +420 602 284 874
fax: +420 482 739 311
email: rvgis@seznam.cz


06.03.2010 15:23

Výzva pro inženýrské geology

Rok 2010 je rokem změn, kdy mimo jiné přestává platit osvědčená norma z roku 1987, a to ČSN 73 1001 (Základová půda pod plošnými základy), která byla a dosud ještě je pro inženýrské geology a statiky pravou rukou. Nové evropské normy - tzv. Eurokódy (např. tzv. EC-7) a jiné normy, které přebírají některá ustanovení původní "základové" normy by měly být kvalitnější i z toho důvodu, že svět je přeci jen trochu jinde než v roce 1987. V mnoha ohledech včetně dané problematiky to však není pravda a většina inženýrských geologů i statiků se staví k nové situaci velmi skepticky, a to včetně klasiků našeho oboru, jako je např. profesor Pašek, se kterým jsem na toto téma hovořil na valném shromáždění České asociace inženýrských geologů (ČAIG) v únoru 2010.
Bohužel aktivita inženýrských geologů je ohledně příspěvků ke změnám norem, případně k charakteru národní přílohy normy EC EN 1997-1 (EC7) na nule, členů asociace (ČAIG) ubývá, těch, kteří platí členské příspěvky je v současnosti méně než 150 a aktivitu na původně našem "písečku" převzali zástupci bývalé Stavební geologie (ARCADIS Geotechnika), České silniční společnosti, geotechnici ze stavebních fakult...
Nechci vytvářet černé scénáře, ale zdá se, že se kvapem blíží zánik inženýrské geologie (IG), jako oboru, a to i přesto, že loni v Ostravě proběhl 1. národní inženýrsko-geologický kongres, který by měl naopak náš obor znovu nastartovat a získat pro něj další adepty.
Domnívám se ale, že buď dojde k novému rozdělení kompetencí, nebo náš obor cele nahradí geotechnika, i když termín geotechnický průzkum český Geologický zákon č. 62/1988 Sb. včetně novel a změn do této chvíle nezná. Zatím v něm figuruje IG průzkum. Předpokládám, že za našimi inženýrsko-geologickými zády se stejně jako v jiných případech – viz níže - připravuje změna resp. novela příslušných zákonných předpisů ...

Naše odborná způsobilost u MŽP a kulaté razítko, které v nedávných letech pro inženýrské geology vydupal ze země velký taktik, a proto jak inženýrský geolog tak zároveň i geotechnik, bohužel již nebožtík RNDr. Ing. Jiří Zámek, nám bude brzy nejspíše k ničemu, nebo pouze k minimu prací v tomto aplikovaném geologickém oboru, neboť když se vyhlašuje většina soutěží (nejenom některých státních zakázek, ale většinou zakázek, které zaštiťuje evropský investor, jenž nezná náš zákonný - viz Geologický zákon - termín inženýrská geologie, ale pouze evropský termín geotechnika) pro stavební, případně projektové organizace, které by měly zastřešovat i průzkumné práce, je požadována autorizace v oboru geotechnika a nikoli osvědčení odborné způsobilosti v oboru inženýrská geologie. Laikům nebo nepřejícím zasvěcencům, kteří rozhodují o tom, kdo se může zúčastnit soutěže, pak těžko vysvětlujete, že geotechnika je součástí inženýrské geologie, nebo přinejhorším, že je to takřka totéž ...
Chápu, že geotechnici to vidí obráceně.

Když jsem na konci letošního (02/2010) valného shromáždění ČAIGu připomněl, že v závěrečném usnesení, o kterém se mělo hlasovat, není ani zmínka o tom, že ČAIG, jakožto partner v jednání s ostatními zúčastněnými stranami by měl být zastáncem toho, na čem jsme se během jednání shodli, tj. že původní norma ČSN 73 1001 se stane beze změn, tedy včetně směrných normových charakteristik, národní přílohou, jako se stalo na Slovensku, bylo řečeno, že je to příliš odvážné a že směrné normové charakteristiky jsou problematické ..., takže konečná formulace je pokorným skloněním hlavy ...

Zástupci rady totiž nejspíše záměrně neřekli, že týden před valnou hromadou (1.2. 2010) se usnesli o tom, že směrné normové charakteristiky se nestanou součástí národní přílohy (NAD) normy ČSN EN 1997-1. Představte si ale (viz zápis rady ČAIG č. 100/10), že poměrem 6 : 4. Víte, kolik bylo členů rady na její schůzi 1.2.2010? Slovy osm. A opakuji, že poměr byl 6 : 4.
Hraje se tu nečistá hra. Kdo je v pozadí, je nyní - viz níže - jasné ... a ČAIG je jejich nástrojem ... Doufám, že uvedený zápis z jednání rady ze stránek ČAIGu nezmizí stejně jako můj článek, který jsem se tam snažil vložit ...

To jsem ještě navíc nevěděl, že vše je již dávno "uvařeno", o čemž jsem se přesvědčil 24.2. 2010 na semináři, který pořádala firma ARCADIS Geotechnika a.s. a Česká silniční společnost - odborná sekce 12, kde se mimo jiné hovořilo o rušení norem a o jejich náhradách. Týkalo se to samozřejmě i ČSN 73 1001, o jejíž náhražce hovořil vcelku zmateně, krátce a napřeskáčku, nejspíše nastrčený elév, ing. Marek Záleský. I on mezi řádky sdělil, že směrné normové charakteristiky uvedené v původní normě končí spolu s její platností, tedy 31.3.2010, a že tedy nejsou součástí české národní přílohy.
Neobsahuje je ani nová norma ČSN 73 6133 (Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací), ze které budeme používat klasifikační systém pro hodnocení zemin a hornin. Diskuse na toto téma na konferenci neproběhla ...

Na novele národní přílohy pracuje doc. Jettmar ze stavební fakulty ČVUT. Žádám tímto ty inženýrské geology, kteří zastávají můj názor, tedy že součástí národní přílohy by měla být ČSN 73 1001 v podobě, která bude odpovídat současným českým a nikoli pouze evropským zvyklostem, třeba i se změněnými, případně s upravenými odstavci, nikoli však změněnými principy, a to včetně směrných normových charakteristik, které se při návrzích základových konstrukcí dle 2. geotechnické kategorie osvědčily, aby se, dokud je ještě čas, aktivizovali a například se spojili se skupinou odborníků vedenou doc. Jettmarem a zkusili je přesvědčit, že vylučovat tento přístup, jako jeden z možností volby, není správné, zvláště, když rozhodnotí rady ČAIG z 1.2. 2010 (viz výše) o jejich vypuštění nemůže být s ohledem na výsledky hlasování na radě a počet členů na jednání rady směrodatné.

Dále je nezbytně nutné, aby ČAIG okamžitě, pokud je ještě naší mateřskou organizací, prosadil na příslušných místech a třeba i u doc. Jettmara a jeho skupiny to, že inženýrští geologové nebudou po 31.3.2010 diskriminováni a že termín inženýrská geologie bude v národní příloze geotechnických norem resp. norem ČSN  EN 1997-1/2 ... postaven do stejné pozice jako geotechnika. I nová norma ČSN 736133 pomíjí termín inženýrsko-geologický průzkum a odkazuje se na výsledky geotechnického průzkumu !!!


V Liberci, 06.03.2010                                       RNDr. Vybíral Roman


webarchitect eBRÁNA