RNDr. Roman Vybíral

Dlouhá 389
463 12 Liberec 25
Czech Republic

mobil: +420 602 284 874
fax: +420 482 739 311
email: rvgis@seznam.cz


Inženýrská geologie

Inženýrská geologieJe důležitý a široký obor, který se mimo jiné zabývá ověřením základových poměrů pozemních i podzemních staveb.
Součástí inženýrské geologie, která je souhrnem informací o přírodním prostředí, geologickém profilu a o jeho geotechnických vlastnostech, je tzv. geotechnika, ačkoli se to absolventům ČVUT Stavební fakulty (obor Geotechnika) a některým dalším zúčastněným nechce poslouchat. Těm, kteří požadují provedení tzv. geotechnických průzkumů, tímto sděluji, že nekonají dobře, neboť tento pojem nezná ani platný Geologický zákon. Stejný zákon však pamatuje na

INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM (IGP).

Na výsledky inženýrsko-geologických průzkumů navazují projektanti – většinou statici, kteří navrhují základové konstrukce, ale i projektanti komunikací a dalších liniových staveb. V neposlední řadě z IG průzkumů vycházejí rozpočtáři při výpočtech kubatur při přesunech zemních hmot, klasifikaci tříd těžitelnosti … a také zástupci dodavatelských firem při návrhu ceny na zemní práce v rámci výběrových řízení.

Inženýrská geologieInženýrsko-geologické průzkumy provádím především pro pozemní stavby, vodní nádrže, zabývám se i ověřováním stability svahů, řeším problematiku násypových těles, podloží násypů, komunikací …
Na inženýrsko-geologické průzkumy a projektovou dokumentaci navazují inženýrsko-geologické (zkráceně ale nepřesně geologické) dozory, které jsou nezbytné zvláště u náročnějších staveb a při přesunech zemních hmot. V rámci geologických dozorů provádím např. přebírky základové spáry, vybírám materiál do násypů, předepisuji, jak provádět násypové těleso, aby mělo očekávané parametry, kontroluji ukládání vybraného materiálu do zemních těles a ověřuji míru zhutnění jednotlivých vrstev pomocí terénních geotechnických zkoušek, překlasifikovávám nebo potvrzuji třídy rozpojitelnosti resp. těžitelnosti … Až v této fázi lze připustit, že kontrolu technických vlastností při zemních pracích je možno nazvat geotechnickým dozorem.

Inženýrská geologieČinnost inženýrského geologa je mnohdy nevděčná a navíc značně riskantní, zvláště, když si uvědomíte, že každý IG průzkum je pouze přiblížení se ke skutečnému geologickému profilu, neboť sondážní práce nikdy (a především u investorů, kteří nepochopí, že podrobný IG průzkum jim může uspořit značné prostředky) nemají takový rozsah, jaký by si zpracovatel průzkumu představoval. Je pak na geologovi, jak si poradí s relativně malým množstvím informací z nedostatečného rozsahu sondáže a jak bude interpretovat geologické resp. základové poměry. Objednatel často na první, tedy vstupní fáze IGP, kdy „šetřil“, zapomíná, a pak hledá viníky tam, kde nejsou, zvláště, když nechápe, že zemní práce probíhají v určitém čase, jsou závislé na klimatických poměrech, stejně jako kvalita zpracovávaných zemin…

Je jasné, že termín objednatele tlačí, ale příroda se zlomit jen tak lehce nedá. V této souvislosti v každém IGP doporučuji, aby zemní práce probíhaly ve vhodném klimatu, což mimo jiné záleží i na objednateli, jak rychle je schopen obstarat si stavební povolení přinejmenším na zemní práce…

webarchitect eBRÁNA