RNDr. Roman Vybíral

Dlouhá 389
463 12 Liberec 25
Czech Republic

mobil: +420 602 284 874
fax: +420 482 739 311
email: rvgis@seznam.cz


IGP + HGP

Firma se zabývá prováděním inženýrsko-geologických a hydrogeologických průzkumů v České republice.

Zpracovatelem průzkumných i dalších souvisejících prací je majitel firmy RNDr.Roman Vybíral, který je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze oborů hydrogeologie a inženýrská geologie a od roku 1983 bez přestávky v obou oborech pracuje.

RNDr. Roman Vybíral je dle platných zákonů ČR oprávněn k uvedeným činnostem, neboť je držitelem Živnostenského listu č.j. 00/1461/01/F/BIT, ev. č. 250500-46206-00 s předmětem podnikání Geologické práce ze dne 2.3.2001 a Osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech hydrogeologie a inženýrská geologie dle Rozhodnutí MŽP ČR č.j. 1502/660/21184/05 poř. č. 1996/2005 ze dne 3.11 2005. Identifikační číslo OSVČ je 127 970 57.

Inženýrská geologie - Geotechnika

Geologický průzkum,geotechnikaje souhrn geologických poznatků, používaných při řešení praktických úkolů ve stavebnictví.
Inženýrsko-geologický (IG), někdy také, i když chybně, označený jako geotechnický průzkum (geotechnika), je základním podkladem pro stavební inženýry - především statiky, kteří dle ověřeného geologického profilu průzkumnou sondáží rozhodují o způsobu založení a navrhují základové í konstrukce.

Inženýrsko-geologické průzkumy, které řeší firma, se týkají především základových resp. IG poměrů pozemních staveb, liniových staveb, zemních těles, stabilitou svahů, stabilitou stěn základových jam … Významnou součástí inženýrsko-geologického průzkumu je mimo stanovení geomechanických parametrů zemin a hornin také určení jejich rozpojitelnosti resp. těžitelnosti. Důležitou informací o základových poměrech každé stavby jsou údaje o vlivu podzemní vody na základové konstrukce. V neposlední řadě IG průzkumy obsahují i návrhy úpravy základové půdy.

Zpracovatel inženýrsko-geologického průzkum se významnou měrou podílí na celé řadě stavenišť, kde se vychází z principu vyrovnané bilance, na výběru zemin vhodných do násypových těles, na návrhu úpravy podloží násypů i podmínečně vhodných zemin do násypů a na kontrolách provádění násypů s pomocí terénních geotechnických metod – například zatěžovacích zkoušek. Spolu s dalšími aktivitami v průběhu zemních prací (přebírky základové půdy plošných základových konstrukcí i kontroly paty pilot při hlubinném založení, návrhy odvodnění staveniště, přetřiďování rozpojitelnosti zemin a hornin ..) lze uvedené činnosti zahrnout do inženýrsko-geologického, zkráceně do geologického jindy také geotechnického dozoru, který se v posledních cca 15 letech ve stále větší míře při zemních pracích a při zakládání staveb uplatňuje. Inženýrský geolog – obecně vzato - má při uvedených činnostech nezastupitelné místo. Klasický stavební dozor jej nemůže, zvláště ve složitějších případech nahradit.

Geologický průzkum,geotechnika Geologický průzkum,geotechnika
Geologický průzkum,geotechnika Geologický průzkum,geotechnika

Hydrogeologie

Geologický průzkum,geotechnikajako vědní obor především objasňuje přírodní proměnlivý režim podzemních vod, řeší i umělé zásahy do přírodního režimu a vyslovuje předpoklady pro jeho usměrnění.

Hydrogeologické průzkumy, které řeší firma, se soustředí pouze na některá odvětví širokého oboru hydrogeologie, a to na relativně jednoduchou, ale důležitou problematiku týkající se likvidace předčištěných odpadních vod z individuální výstavby i srážkových vod vsakováním do nenasycené zóny horninového prostředí, na ověření možnosti jímání podzemní vody především pro individuální spotřebu a na ověření míry znečištění hydrogeologické struktury.

Geologický průzkum,geotechnika Geologický průzkum,geotechnika

Podsekcewebarchitect eBRÁNA